OKRESNÍ VÝBOR DĚČÍN

Hodnotící členská schůze ZO Benešov n.Pl.

První Hodnotící členská schůze  Benešovského Oblastního výboru KSČM proběhla v Klubu seniorů 15.11.2016. Z třináctičlenné ZO scházela jen s. Petrovská /v zaměstnání/. Předseda Antonín Horčic přivítal přítomné a hosty předsedu Obl. výboru Stibora, člena OV KSČM Vršitého, předsedkyni LKŽ Stiborovou, Bc. Kamarytovou Vršitou a zastupitele Ing. Mádleho. Slavnostně předali s. Stibor a Horčic legitimaci nové člence Květě Pospíšilové. V programu schůze bylo vyhodnocení činnosti krajských voleb, práce ZO KSČM, výboru a členů za rok 2016. O práci městského úřadu hovořil předseda kontrolního výboru Ing. Mádle. B. Stiborová představila kandidátku do parlamentních voleb za LKŽ Bc. Jaroslavu Kamarytovou Vršitou. Proběhla zpráva o hospodaření za 2016 a návrh rozpočtu ZO na 2017. Byl potvrzen výbor ZO pro příští období. Bylo odsouhlaseno odstoupení Antonína Horčice z funkce předsedy ZO a předsedou zvolen Zdeněk Hrabal. Předseda Obl. výboru poděkoval s. Horčicovi za jeho dlouholetou politickou  práci a zviditelnění komunistů v Benešově. Nový předseda přednesl návrh smlouvy mezi ZO a městským úřadem Benešov. Ve smlouvě je závazek ZO KSČM, že budou zajišťovat údržbu a sekání dětského hřiště v Družstevní ulici a instalaci vlastní vývěsní skříňky za účelem popularizace městského úřadu a zastupitelů. Od Městského úřadu požadují doplnění dvou laviček a dvou až tří kusů cvičného nářadí pro seniory a koše na odpadky a psí extrementy a chráněné pískoviště. Druhá část dohody řeší úpravu prostoru kolem pomníku Jana Švermy a za to ve spolupráci s květinářkou ZO bude řešit květinovou výzdobu. Návrh smlouvy byl ZO odsouhlasen. Závěrem s. Stibor připomněl významná výročí listopadu, VŘSR a 17. listopad 1939,  Mezinárodní den studentů na počest boje proti nacionalismu a fašismu a vzpomínku na zavražděného studenta Opletala a další. Bylo přijato usnesení s návrhem akcí roku 2017 a zvolen na Okresní nominační konferenci Zdeněk Hrabal.

Zapsal Stibor 15.11.2016

   VOLTE KSČM

Oblíbené odkazy


Oficiální web KSČM

 
NAŠE PRAVDA
KSČM-TV YouTube
 

 

 
EuropeanLeft